Tuesday, October 8, 2019

Khi bạn muốn Thay Đổi người khác


Hãy tìm cách thay đổi người khác, để thấy rằng trong khi bạn làm việc đó họ cũng đang muốn thay đổi bạn,
Hãy tìm cách thay đổi bản thân, để thấy rằng không ai quan tâm đến việc bạn có thay đổi hay không,
Hãy tìm cách để không thay đổi ai đó hay cái gì đó, để có Cái thấy - Cái biết chất lượng về điều gì đang thay đổi,
- Huy Hay Biết


EmoticonEmoticon