Wednesday, October 2, 2019

Ai sẽ là người mang lại Hạnh Phúc cho em?


Ai sẽ là người mang lại Hạnh Phúc cho em?

- Đáp: đó là Người mà khi em ở bên cạnh họ sẽ không có sự Hối Tiếc và Hoài Nghi khởi sinh.

Họ có ở mãi bên cạnh em không?

- Đáp: Họ sẽ rời bỏ em khi có sự Hối Tiếc, Hoài Nghi sinh khởi và phát triển.


EmoticonEmoticon