Wednesday, April 17, 2019

ĐÂU LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC SỐNG ?


Thưa Thiền Sư, đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Đâu là điều quan trọng nhất trong hành thiền? - Câu hỏi của thiền sinh


Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là không còn những Tà Kiến (hiểu biết sai lầm) và sự dính mắc vào cuộc sống này. Ngoài ra còn có thể nói rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là không có cái hiểu biết sai lầm rằng chúng sinh và các sự vật là có thật. Điều quan trọng nhất trong việc hành thiền là việc đi theo Con Đường Trung Đạo. Chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ hành thiền mà thôi không có sự dính mắc vào hiểu biết sai lầm rằng chúng là có thật. Những câu trả lời này của tôi sẽ là không hoàn toàn và chính xác dưới góc nhìn của những người bình thường. - Thiền sư OTTAMASARA https://thabarwavietnam.org https://www.nguyenngocchuong.com https://dorilini.com