Thursday, August 24, 2017

Chết và Qua Đời ... có khác nhau ?


Định nghĩa:

- "Chết là kết thúc sự sống."
- "Qua đời là kết thúc sự sống của đời này và bắt đầu cho sự sống của một đời khác."

* Vì sao ta buồn ?

Là vì chúng ta không còn được bên cạnh họ, không còn được giao tiếp, tương tác, học hỏi ... cùng họ.

* Tuy nhiên, chúng ta cũng nên VUI !

Là vì họ đã kết thúc sự sống ở thế giới này và bắt đầu sự sống ở một thế giới tốt đẹp hơn.

- Thiện Minh


EmoticonEmoticon